Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Проект по възстановяване на почви

Проект по възстановяване на почви
Специалност Управление на водни ресурси
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова

Първата част на проекта се отнася до подобряване на противоерозионната устойчивост на тесктурно диференцирани и слабоструктурни почви чрез прилагане на комплекс от хидромелиоративни, агромелиоративни и химмелиоративни мероприятия с цел намаляване количеството на твърдия отток в повърхностните води на водосборните области на речни течения и язовири (в т.ч. микроязовири). Разработват се и практически задачи за възстановяване на замърсени почви, с цел предпазване от замърсяване на повърхностните и подземните води в зоната на разпространение на замърсителите. Проектните решения се обосновават чрез критерии, базирани на основни почвени характеристики.