Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Статистика

Статистика
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател гл.ас. Юлиана Бонева

Курсът по “Статистика” включва основни понятия и методи от теорията на вероятностите и математическа статистика. Целта на предлагания курс е да помогне на бъдещите специалисти да се научат да конструират ефективни схеми за анализираните в конкретните задачи системи и да отчитат точността на оценките на изходните данни. В курса се изучават основните понятия и теореми от теорията на вероятностите и методите на математическата статистика-класическа вероятност, случайни величини, теория на точковите оценки, корелационен анализ, проверка на статистически хипотези и теория на статистическите решения.