Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Теория на счетоводството

Теория на счетоводството
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател гл.ас. д-р Камелия Савова
Допълнителен език немски

Програмата на дисциплината е предназначена за студенти-неспециалисти и е разработена в съответствие с действащите нормативни документи в две части – основи на счетоводството и счетоводство на предприятие. В първата част се разглежда същността и предмета на счетоводството, основни методи, счетоводен баланс, система на счетоводните сметки, документализиране и инвентаризиране. Втората част е посветена на операциите и отчитането на дълготрайните активи, материалите и стоките, отчитане на разходите, приходите, продукцията и капиталите, калкулиране на себестойността. Съдържание и предназначение на годишния счетоводен отчет.