Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Учебна практика по поземлени ресурси

Учебна практика по поземлени ресурси
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
Допълнителен език немски, английски

Студентите се запознават в натура с основни представители на почвеното разнообразие в България и на различните бонитетни групи – смолница, чернозем, алувиално-ливадна, сиво-кафява горска почва. Наблюдават строежа на почвения профил и морфологичните особености, изследват състава и свойствата на почвите, участвайки в провеждането на полски методи за установяване на почвените им показатели, правят описание на почвен профил. Запознават се с възможностите за рационално използване на тези почви за земеделие и с мероприятията за тяхното опазване и мелиориране.