Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Териториално устройство

Териториално устройство

Територията е естествена предпоставка за осъществяването на разнообразните функции на обществото – тя е полето на човешката активност, в което протичат сложни процеси, вследствие влиянието на природни, икономически, социални, инженерно-технически, архитектурно-строителни, исторически и други фактори. За да се балансират икономическите интереси със социалното благополучие и съхранената околна среда са необходими инструменти за пространствена и управленска организация на териториите, които да гарантират устойчиво развитие. Териториалното устройство е един от тези инструменти. То се разглежда като комплексна дейност, чиято цел е организиране, опазване и възпроизводство на жизнената среда при ефективно използване на природните, материалните, техническите и човешките ресурси. Тази дейност е насочена към оптимална пространствена организация и площоразпределение на отделните елементи на територията. В тази връзка, в първата - теоретична част на лекционния курс се изясняват същността, основните задачи, принципите, подходи и методи, прилагани при устройството на територията. Във втората част се акцентира на проучванията и анализите, които се извършват при устройствено планиране на териториите, и се изяснява състоянието, проблемите и тенденциите за развитие на териториалното устройство в България.