Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Устройство на земеделски територии

Устройство на земеделски територии
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Поземлена собственост. Земеделски земи - състояние и разпределение. Комасация. Комасационен план. Особености на комасацията при съвременните икономически и екологични условия. Формиране на земеползвания. Землищни граници. Отделяне на земи за неземеделски нужди. Земеустройство - определение, видове и основни принципи. Инженерно оборудване на територията. Устройство на територията на земеделските земи по собственици, ползватели и начин на трайно ползване. Устройство на земите при поливни условия. Подравняване на поливни площи. Изработване, одобряване и трасиране на земеустройствените планове.

Учебни материали