Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Устройство на нарушени територии

Устройство на нарушени територии
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател ст.н.с.I ст. д-р Методи Теохаров

Предмет на дисциплината е изучаването на статуса и промените в незащитените територии и обекти с геогенно, техногенно и антропогенно натоварване. Целта е да даде познания върху нарушените и деградирани екосистеми във връзка с тяхното възстановяване и устойчиво управление. Приоритет се дава на земите в нарушените територии, променени под въздействието на индустриални, строителни и селскостопански дейности. Разглеждат се подходите и технологичните решения за консервация, рекултивация и оздравяване на тези територии, типовете земеползване и природоползване, изискванията към екологичния мониторинг, ГИС и др.