Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Устройство на горски територии

Устройство на горски територии
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател гл.ас. д-р Илко Добричков

Запознаване с принципни положения и методи за определяне обема, прираста и сортиментите на отделни дървета в лежащо състояние и на дървостои в стоящо състояние, особености при прилагането на таксационни способи при таксиране на лесосечния фонд при различни видове сечи, способи за кубиране на отсечени обли дървени материали и добивите от тях. Организация при ползването на горите, вид и обем на горскостопанските мероприятия.