Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Учебна практика по устройство на земеделски територии

Учебна практика по устройство на земеделски територии
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Върху предварително подготвени кадастрални карти или карта на възстановена собственост (КВС) се извършва проучване на земеделските земи по собственици, ползватели и НТП (начин на трайно ползване) , релеф и инфраструктура. Предвижда се разположението на масивите земи по НТП в перспектива, съобразно природно-икономическите условия и развитието на района. Проектират се подходящи сеитбообращения, квартали на трайни насаждения и земи за неселскостопански цели. Проектират се нови пътища, канали, защитни насаждения и др. Изтогвя се проект по окрупнени показатели за земите по НТП, в т.ч. и трасировъчен карнет за част от обекта.