Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Маргарита Мондешка

Изучават се основите на теорията на екологията – интердисциплинарна наука за компонентите на околната среда – литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера, атмосфера и въздействието на природни и антропогенни фактори върху околната среда. Акцентира се върху изучаването на теристриалните екосистеми и оценка на екологичния риск на базата на действащата в страната нормативна уредба. Лекционният курс е ориентиран към запознаване с екологичните принципи при разработване на планове и програми в областта на териториалното устройство и управлението на земи и имоти, и принципите на екологична оценка/оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).