Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Приложни информационни технологии във водното строителство

Приложни информационни технологии във водното строителство

След приключване на обучението си по дисциплината “приложени информационни технологии във водното стопанство” студентите имат познания за количествен анализ на конкретни параметри на системи от водни обекти на базата на пространствени управляеми хидравлични и хидроложки модели. Те могат да използват различни параметри за управление на моделите с цел получаване на различни проектни решения с конкретно практическо приложение. Особено внимание се обръща на практическото приложение на моделите и използването им при решаване на реални задачи в проектирането. Учебната програма е съобразена с предметите Геодезия, Автоматизация на инженерния труд, Инженерната хидрология, Метод на крайните елементи, Геоинформатика.