Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Инженерна скална механика

Инженерна скална механика
Специалност Геотехническо инженерство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател проф. д-р инж. Георги Илов

Дисциплината Инженерна скална механика има за цел да разшири знанията в областта на студентите в образователната степен “Магистър” по Геотехническо инженерство. Разглеждат се избрани въпроси, допълващи познанията по Земна и по Скална механика и основно в приложната част на дисциплината. основни теми са въпросите на устойчивостта на земните, скалните и смесените масиви, на механизмите на разрушение в скалните масиви; въпросите за натоварването на конструкциите – сеизмично, земен и свлачищен натиск; проблемите с носещата способност на земната и скалната основа и др. Обучението по дисциплината включва изследване на устойчивостта на откоси в скални и земни масиви с използване на подходящи програми.

Книги


Конспекти


Учебни материали

Rocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Информация