Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Компютърни технологии в геотехническото проектиране

Компютърни технологии в геотехническото проектиране

Разглежда се приложението на числените и компютърни методи в геотехническото проектиране. Акцентирано е на метода на крайните елементи.Представени са нелинейни еласто-пластични конститутивни модели за почви. Показано е решението на задачи за напрегнато и деформирано състояние, носеща способност, обща устойчивост, филтрационни и консолидационни процеси на почвени масиви с отчитане на различни начални и гранични условия. Разглеждат се модели за взаимодействието между почва и конструкция и поведението на системата при статични и динамични (земетръсни) натоварвания. Представят се професионални компютърни програми за геотехнически анализ. Изисква се самостятелно разработване на инжинерен проблем с помощта на софтуера DC, Plaxis или SAP2000

Информация