Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика

Строителна механика

Курс: I, Семестър: ІІ (ЛЕТЕН)
Форма на обучение: РЕДОВНО
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 45 лекции + 45 упражнения (аудиторни часове)
ECTS кредитни точки 6

Цели и задачи на дисциплината: Строителната механика запознава студентите с основите на инженерните изчисления. Заедно с другите инженерни дисциплини, предвидени за специалността Управление в строителството, тя има за цел да създаде вярно чувство и представа за действителното поведение на конструкциите под действието на външното натоварване и с това да подобри процеса на проектиране.
Характеристика на дисциплината: Изчисляват се основните физически величини – разрезни усилия и премествания, – възникващи в конструкциите от външните въздействия върху тях. Разглеждат се само прътови конструкции – рамки и ферми, подложени на външни натоварвания. Дава се представа за напрежения и деформации, кинематичен анализ, статическа определимост и неопределимост, начини на изчисляване.
Придобивани знания: Основни понятия в механиката: сили, моменти; взаимодействия между телата, равновесие; изчислителни модели на строителните конструкции; основни понятия в Съпротивление на материалите: деформации, напрежения, якост, геометрични характеристики на сеченията на строителните елементи; Строителна статика – основни понятия: коравина, деформируемост, видове въздействия върху строителните конструкции; основни видове прътови конструкции, начини на построяването им; опори, опорни реакции, разрезни усилия и премествания в конструкциите и начините за изчисляването им; статическа определимост и неопределимост, значение на излишните връзки и методи за изчисляването на неопределими конструкции; Устойчивост и Динамика на строителните конструкции – основни понятия, особености и изисквания към строителните конструкции; понятие за работата на подпорни стени.
Придобивани умения: Редукция на система от сили и моменти и изчисляване на неизвестни сили и моменти с оглед равновесието на система от тела. Изчисляване на геометрични характеристики на напречни сечения. Изчисляване на разрезните усилия и преместванията в елементарни и съставни статически определими рамки и ферми. Оразмеряване на греди и колони, намиращи се в различни видове напрегнато и деформирано състояние. Кинематичен анализ на прости прътови системи и определяне на броя и мястото на излишните връзки при статически неопределимите системи. Изчисляване на разрезните усилия при системи с ниска степен на статическа и кинематическа неопределимост.
Предварителни изисквания: Няма.