Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна механика - || част

Строителна механика - || част

 Съгласно утвърден учебен план от 2021г.:
• Вид на дисциплината – Задължителна
• Курс на обучение – 3 (трети)
• Семестър на обучение – VI (шести)
• Пълен хорариум на аудиторните занятия
- Лекции 30 часа
- Упражнения 30 часа
• Сигнатура: SM2bCBH

Завършване на дисциплината:
• Изпит – VI (шести) семестър

Форма на аудиторните занятия: лекции 30 + упражнения 30
ECTS кредити 4

 "Строителна механика" е важна дисциплина за обучаващите се студенти от инженерните специалности. Двете й части включват:
– строителна статика на статически определими и статически неопределими прътови системи (греди, рамки, ферми);
– въведение в устойчивостта на прътови системи;
– динамика на прътови строителни конструкции (кратък курс);
– някои въпроси от теорията на еластичността – плочи, черупки.
Строителната механика създава много необходимата връзка между общотеоретичните дисциплини (математика, физика, теоретична механика, съпротивление на материалите) и специалните конструктивни дисциплини (стоманобетонни конструкции, стоманени конструкции, хидротехнически съоръжения и тунели, високи язовирни стени). Тя запознава строителния инженер (независимо от специалността му) със съвременните методи за якостно, стабилитетно и динамическо изследване на инженерните съоръжения, подложени на различни въздействия - външни сили и товари, температурни промени, опорни премествания, земетръс, вятър и др.