Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Дисциплини /

Строителна статика - II част

Строителна статика - II част

Курс: 3 Семестър: 6/летен
Форма на оценяване: изпит
Форма на преподаване: лекции и упражнения
Хорариум: 30 лекции +45 упражнения(Аудиторни часове)
Самостоятелна подготовка: 75
ECTS кредитни точки 5

Цели и задачи на дисциплината: Да доразвият и затвърдят знанията и уменията, получени в първата част на дисциплината в това число и да се изследват статически и кинематически неопределими рамки по деформационен метод. Да се придобият знания за получаване на прътовите сили от зададено натоварване, както и линиите на влияние за усилия и реакции в статически неопределими ферми и комбинирани системи. Да се получат познания за построяване на линии на влияние за обобщени сили и реакции в статически неопределими рамки. Да се изследват греди върху еластична основа чрез метода на началните параметри.
Характеристика на дисциплината: Строителна статика – II е продължение на първата част на дисциплината, изучавана в 5-и семестър. Тук продължава разглеждането на статически неопределими равнинни рамки, като се прилага методът на преместванията за получаване на напрегнатото и деформираното им състояние. Изучават се методи за определяне на усилия, реакции и премествания в статически неопределими равнинни ферми, комбинирани системи, пространствени определими рамки, както и на статически неопределими дъги и на греди върху еластична основа.
Като допълнение към преподавания в Строителна статика I материал са разгледани въпроси, свързани с методиката за построяване на линии на влияние в сложни и разнообразни статически определими системи.
Изучават се линии на влияние за разрезни усилия и опорни реакции в статически неопределими, равнинни рамки по силов метод. За целта се минава през линии на влияние за премествания, получавани като еластична линия на дисковете от пътното платно.
Застъпени са също така сведения за статическо изследване на строителни конструкции при нелинейна зависимост между напрежения и деформации и за гранично равновесие на равнинни гредови и рамкови системи при идеално пластично поведение на материала.

Придобивани знания: Придобиват се знания за изследване на напрегнатото и деформирано състояние (НДС), както и за построяване на линии на влияние за разрезни усилия, опорни реакции и премествания, на сложни по очертание, статически определими и неопределими равнинни рамки, дъги и ферми. Усвояването на дисциплината предполага знания за построяване на диаграми на разрезни усилия, премествания и земна реакция в греди върху еластична основа. Умело могат да се изследват диаграмите на разрезните усилия в статически определими пространствени рамки.

Придобивани умения: Придобиват се умения за изчертаване на диаграми на разрезните усилия в статически определими пространствени и неопределими равнинни рамки, за получаване на прътовите сили в неопределими равнинни ферми. Студентите би следвало умело да изчертават линии на влияние за усилия и реакции в неопределими рамки, непрекъснати греди и ферми, както и линии на влияние за премествания в определими рамки и греди. Придобиват умения за изследване на греди върху еластична основа и прилагане на метода на началните параметри.
Предварителни изисквания: За да се постигне целта на обучение в дисциплината Строителна статика IІ са необходими усвоените знания и умения от Строителна статика I, включително успешно положен изпит, с указаните там фундаментални курсове по Математика, Физика, Техническа механика и Съпротивление на материалите, към които следва да се добави и Земната механика.

Правила за заверка


Други