Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Ерозия и защита от нея

Ерозия и защита от нея
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Анни Делиева

Студентите ще добият представа за предпоставките, факторите и условията за поява и развитие на почвената ерозия и негативните последствия от действието й. Ще разберат същността на ерозионните процеси. Ще се запознаят с видовете ерозия и противоерозионния комплекс от организационно-стопански и агротехнически дейности, биологически методи, мелиоративно-технически и хидротехнически средства и съоръжения за опазване на обработваемите земи от ерозия. Ще могат да участват при разработването на различни проекти, свързани с опазването на природната среда.