Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Дисциплини /

Инженерна хидрология и океанология

Инженерна хидрология и океанология
Специалност Управление на водни ресурси
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Хидравлика и хидрология
Водещ преподавател доц. д-р инж. Мартина Печинова
Допълнителен език английски

Обучението по Инженерна хидрология и океанология има за цел да формира познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при проектирането, изграждането и експлоатацията на хидротехнически комплекси и съоръжения. В курса се разглеждат основните процеси, които формират хидрологичният цикъл – валеж, изпарение, инфилтрация и речен отток. Изучават се и отделни раздели от океанологията - морска хидрометрия и режимни наблюдения. Обект на изучаване са методите за оценка на хидрологични характеристики, които са основни за проектирането и експлоатацията на ХТС.