Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Земеустройство I част

Земеустройство I част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател доц. д-р инж. Георги Андонов

Поземлена собственост и поземлени отношения. Земеделски земи - състояние, разпределение и класификация. Комасация на земите. План за развитие на земите. Землищни граници. Отделяне на земи за неземеделски цели. Промяна на предназначението на земи. Формиране на териториите на стопанските единици. Инженерно оборудване на територията. Устройство на територията на земеделските земи по начин на трайно ползване, собственици и ползватели. Специализирани устройствени планове. Особености при устройство на земи на наклонени терени и при поливни условия. Изработване, прилагане и поддържане на схемите и плановете при устройство на земеделските територии.