Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Устойчиво земеползване и управление на имоти / Дисциплини /

Екология

Екология
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти
Водещ преподавател проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Допълнителен език немски, английски

Изучават се основите на теорията на екологията като интердисциплинарна наука за компонентите на околната среда - литосфера, педосфера, хидросфера, биосфера и въздействието на различни фактори (природни и антропогенни) върху околната среда. Акцентира са върху изучаването на теристриалните екосистеми и оценка на екологичния риск на базата на действащата в страната нормативна уредба. Лекционният курс е насочен и към запознаване с екологичните принципи при разработване на планове и програми в областта на териториалното устройство и управлението на земи и имоти, принципите на екологична оценка на ниво инвестиционно предложение, запознаване с основните понятия в областта на екологията и опазването на природната среда, ориентирани към ГИС и картографирането.