Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

ВК мрежи и съоръжения

ВК мрежи и съоръжения

След завършване изучаването на дисциплината студентите получават знания и умения, които им осигуряват възможност да проектират, изграждат и експлоатират водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, свързани с вземането, транспортирането и разпределението на водата за нуждите на населените места и промишлеността; водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води; мрежи и съоръжения за транспортиране, разпределение, събиране и отвеждане на водата; напорно-регулиращи съоръжения; съоръжения за охлаждане на водата в оборотните водоснабдителни системи; корекции на реки в населени места.

Правила за заверка