Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Канализационни мрежи и съоръжения

Канализационни мрежи и съоръжения

Разглеждат се технологичните, конструктивните, хидроложките и хидравличните аспекти на канализационните системи. Канализационните мрежи се разглеждат в контекста на интегрираната схема за събиране, отвеждане, третиране и заустване на отпадъчните води във водоприемниците с оглед опазване чистотата на последните. Специално внимание е отделено на моделирането на дъждовния отток чрез физически базирани и концептуални методи, както и на актуалните комерсиални програмни продукти в тази област. След успешно преминаване на курса на обучение по дисциплината, студентите придобиват знания и умения за технологично проектиране, строителство, управление и контрол на канализационни системи и съоръженията към тях.

Правила за заверка