Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води

Пречистване на битови и промишлени отпадъчни води

Курсът включва следните теми: видове, количества и състав на битовите, промишлените и дъждовните отпадъчни води; законодателство в областта на околната среда и водите; основни методи, технологични схеми и съоръжения за механично и биологично пречистване и допречистване на отпадъчни води и третиране на утайките; основни физико-химични методи и съоръжения за пречистване на промишлени отпадъчни води, проучване, проектиране и строителство на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води. Студентите придобиват знания и умения за технологично проектиране, строителство, експлоатация, управление и контрол на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места и промишлени предприятия, както и да управляват качеството на природни водни обекти и системи.

Учебни материали

ПБПОВ - Упражнение № I.01
ас. инж. Б. Инджов

ПБПОВ - Упражнение № I.02
ас. инж. Б. Инджов