Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Пречистване на отпадъчни води

Пречистване на отпадъчни води
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Водещ преподавател доц. д-р инж. Ирина Костова
Допълнителен език английски

Курсът включва следните теми: видове, количества и състав на отпадъчните води от населени места; замърсителни товари и концентрации на вход и изход на пречиствателните станции; законодателство в областта на околната среда и водите; замърсяването на приемниците; основните методи, технологични схеми и съоръжения за механично, биологично пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките, получени в пречиствателния процес; методи за отстраняване на азот и фосфор от отпадъчните води. Придобитите знания позволяват на дипломираните специалисти да работят в областта на проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на градски пречиствателни станции за отпадъчни води.