Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Дисциплини /

Земна механика и фундиране

Земна механика и фундиране
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Геотехника
Водещ преподавател доц. д-р инж. Борислав Киров

Част първа: Земна механика. Физико-механични свойства на строителните почви. Напрегнато и деформирано състояние на почвените масиви. Консолидация. Теория на граничното равновесие. Устойчивост на земна основа и откоси. Земен натиск. Упражнения по лабораторно определяне на свойствата на почвите. Част втора: Фундиране. Укрепяване на строителни изкопи. Бетонови, стоманобетонови и шпунтови стени. Плоски фундаменти - единични, скари и плочи. Пилотни и кладенчови фундаменти. Фундиране в сложни геотехнически условия. Курсов проект на укрепителни и фундаментални конструкции.