Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Линейна алгебра и аналитична геометрия
Специалност
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател проф. д-р Михаил Константинов

Въвеждат се понятията вектор и матрица и действията с тях, както и някои важни скаларни функции на вектори и матрици (скаларно произведение, норма, детерминанта). Разглеждат се свойствата на векторните пространства. Изучават се линейните алгебрични уравнения и задачите за най-малки квадрати, както и основните методи за решаването им. Разглежда се собствената структура (собствени стойности и собствени присъединителни вектори) на квадратна матрица заедно с методи за пресмятането й. Разгледани са геометрични обекти от първа степен - прави и равнини, както и криви и повърхнини от втора степен в равнината и в пространството.

Книги

Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.

Учебни материалиПрави и равнини в пространството. Стереометрия
основни конструкции с вектори, прави и равнини, примери от стереометрията