Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Математика

Математика
Специалност Устройство и управление на земи и имоти
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател гл.ас. Галина Пелова

Предлаганият курс по математика дава възможност на студентите да работят с основните понятия и теореми на линейната алгебра, аналитичната геометрия, диференциално и интегрално смятане на функция на една променлива, диференциални уравнения от първи ред, линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти, частни производни на функции на повече променливи, приложения на многократни интеграли.

Книги

Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.

Учебни материали