Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Математическа статистика

Математическа статистика
Специалност Водоснабдяване и канализация
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател гл.ас. д-р Юлиана Бонева

Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация.
Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка на хипотези.