Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Courses /

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия

This course is currently unavailable
Този курс в момента е част от курса по "Строителна динамика и сеизмичен анализ"
This course is currently part of the "Dynamics of Structures and Seismic Analysis" course

В първата част на този курс се разглеждат основните методи за изследване на сеизмичното реагиране на конструкциите. Освен теоретичните основи на традиционния подход, се дават и основните положения на концепцията “Performance-based design” и на модерни методи за оценка на реагирането като Static Nonlinear Analysis и Time History Analysis. Втората част на курса е посветена на проектирането на стоманените конструкции в сеизмични райони. Разглеждат се основните конструктивни системи, използвани за поемане на сеизмични въздействия, и основните правила за тяхното проектиране съгласно Еврокод 8. Прави се въведение в модерните технологии за сеизмична защита – сеизмична изолация и демпферни системи.

Study materials


Seismic Risk and Hazard
Alexander Taushanov

Examination rules