Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Residential Buildings / Department News /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

17.01.2022

 Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, по научна специалност „Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли” за нуждите на катедра „Жилищни сгради“, обявен в ДВ брой 65 от 06. 08.2021 г.Source: катедра „Жилищни сгради“