Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Материали по конкурс за "професор" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет

10.02.2022

 Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 528 / 16.12.2021 г. В приложените материали са представени документите на единствения кандидат - доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова.Source: КИТА