Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / History and Theory of Architecture / Department News /

Материали по конкурс за "доцент" към катедра "История и теория на архитектурата" при Архитектурен факултет

16.03.2022

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 91 / 02.11.2021 г. Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 14 / 19.01.2022 г. В приложените материали са представени документите на единствения кандидат – гл. ас. д-р арх. Емил Йорданов.Source: КИТА