Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Department of road construction and transport facilities / Department News /

Покана за публична защита на инж. Пламен Василев

24.02.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми колеги !

На 28.03.2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Строителния факултет ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта инж. Пламен Василев на тема "Изследване на стоманобетонни елемети с широки натискови зони" за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Транспортни съоръжения".Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"