Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Новини /

ПОКАНА: Защита на докторска дисертация

08.09.2023

 На 11.10.2023 г. от 11:00 ч. в зала 311 (заседателната зала на Строителен факултет) на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на инж. Борис Василев за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”, докторска програма “Организация и управление на производството /строителство/” на тема: „Ефективно управление на големи инфраструктурни проекти в градска среда”.

 

 Източник: Катедра „Организация и икономика на строителството“