Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Новини /

ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд на инж. Борис Сачански

08.01.2024

 На 05.02.2024 г. от 14:00 ч. в зала 311 (заседателна зала на Строителен факултет) на УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Борис Сачански на тема: „Анализ разходи-ползи при строителство и експлоатация на "умни", устойчиви сгради”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство и геодезия”, докторска програма “Организация и управление на производството /строителство/” .Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"