Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Покана за публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор"

05.03.2024, Милена Ташева - Петрова

 на урб. Мила Йолова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на урб. Мила Йолова

 

 На 25 март 2024 от 17.00 ч. в зала 211 на корпус А, ет 2, УАСГ ще се проведе защита на дисертационен труд на тема „ПРАВОТО НА ГРАД: УРБАНИСТИЧНО ПЛАНИРАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА
Включване на подрастващите от възрастова група 14-17 години в анализа и планирането на градската среда “
с автор урб. Мила Йолова