Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Материали от конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“

21.06.2018

КОНКУРС за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Теория и история на архитектурата" към катедра „История и теория на архитектурата“, обявен в ДВ № 12/06.02.2018 г.

кандидат: гл. ас. д-р арх. Велина ПанджароваИзточник: КИТА