Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Емил Йорданов

21.06.2018

ПОКАНА

На 5 юли 2018 г. (четвъртък) в зала 315А, корпус А на УАСГ от 10:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие на жизнена среда с исторически ресурс” с автор арх. Емил Момчилов Йорданов.

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна
степен „доктор“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ и научна
специалност 02.17.01. „Теория и история на архитектурата“ е назначено със Заповед No
421/18.05.2018 г. на Ректора на УАСГ.


Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за
насрочване за защитата, автореферат на дисертационния труд на арх. Емил Йорданов, рецензии и
становища на научното жури.Източник: КИТА


Автореферат на дисертационен труд
„Развитие на жизнена среда с исторически ресурс”, арх. Емил Момчилов Йорданов.