Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Теодора Къналиева

16.05.2019

 

ПОКАНА


На 29 май 2019 г. (сряда) в зала 316, корпус А на УАСГ от 10:00 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Регионален модернизъм в българската архитектура” с автор арх. Теодора Тодорова Къналиева Димитрова.

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ и научна специалност 02.17.01. „Теория и история на архитектурата“ е назначено със Заповед No 307/22.03.2019 г. на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за
насрочване за защитата, автореферат на дисертационния труд на арх. Теодора Къналиева Димитрова, рецензии и становища на научното жури.Източник: КИТА


Автореферат на дисертационен труд
„Регионален модернизъм в българската архитектура”, арх. Теодора Тодорова Къналиева Димитрова