Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Технология и механизация на строителството / Новини /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Георги Александров Иванов

29.10.2019

Уважаеми колеги,

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (зала 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант инж. Георги Александров Иванов на тема "Технологично-конструктивни решения за усилване на монолитни стоманобетонни плочи чрез външно предварително напрягане на високоякостни въжета" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Технология и механизация на строителното производство”
Научни консултанти: доц. д-р инж. Иван Павлов; проф. д-р инж. Марина Трайкова; проф. д-р инж. Димитър ДимовИзточник: Катедра ТМС