Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Новини /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Адриана Колева Спасова

14.11.2019

На 22.11.2019 г. (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант инж. Адриана Колева Спасова на тема „Управление на строителни инвестиционни проекти в съответствие с международни договори и стандарти“, за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление "5.7 Архитектура, строителство и геодезия", научна специалност “Организация и управление на производството /строителство/” . Научни ръководители: проф. д-р инж. Жулиета Манчева, доц. д-р инж. Росица ПетроваИзточник: Катедра "Организация и икономика на строителството"