Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на арх. Николай Давидков

04.12.2019

 

ПОКАНА


На 16 декември 2019 г. (понеделник) в зала 316, корпус А на УАСГ от 16:15 часа ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Основни тенденции в архитектурното образование - история, настояще и перспектива. Обучението чрез "проектиране и реализация" като подход в архитектурното образование” с автор арх. Николай Давидков.

Научното жури за разглеждане на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ и научна специалност „Теория и история на архитектурата“ е назначено със Заповед No 776/18.10.2019 г. на Ректора на УАСГ.

Към настоящата покана са публикувани материалите по защитата: заповед на Ректора на УАСГ за
насрочване за защитата, автобиография на арх. Николай Давидков, автореферат на дисертационния труд на арх. Николай Давидков, рецензии и становища на научното жури.Източник: КИТА


Автореферат на дисертационен труд
„Основни тенденции в архитектурното образование - история, настояще и перспектива", арх. Николай Давидков