Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Новини /

На 02 и 03 ноември 2019 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе заключителната конференция по проект „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ + (Жан Моне).

18.12.2019, Милена Ташева, Венета Златинова

Проектът се изпълнява от Българската асоциация за европейски изследвания в партньорство с водещите български университети, обучаващи студенти в 10 професионални направления: право, екология, финанси, търговия, земеделие, инженерство, туризъм, преводачески  услуги, медицина, архитектура и урбанизъм.

Основните цели на проекта са да насочи вниманието на студентите към въздействието на европейските политики и законодателство в  професионалната им област и към възможностите за стажове, квалификация и обучение в европейски мащаб, както и да проучи степента на техните познания относно ролята и влиянието на правните норми и политики на Европейския съюз върху тяхната професия, използването на европейските програми за образователен обмен, практики и стажове, както и очакванията им за професионална реализация в България и в рамките на ЕС.

Катедра Градоустройство при архитектурния факултет на УАСГ участва като партньор в проекта с изследване върху влиянието на европейското законодателство върху възможностите за професионална реализация на студентите от специалностите Архитектура и Урбанизъм. На конференцията бяха представени резултатите от дейностите по проекта в УАСГ – проведените проучвания относно европейските регулации и програма Еразъм +, изследване на нормативната рамка в България и в ЕС, регулираща възможностите за професионална реализация в областта на регулираните професии „архитект“ и „урбанист“, както и резултатите от проведената анкета сред студенти, докторанти, млади преподаватели и дипломирали се в последните 5 години млади специалисти от двете специалности.

Другите университети, партньори в проекта, са: Нов  български  университет, УНСС, Югозападен  университет „Неофит Рилски“, Софийски университет „Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Технически университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Аграрен  университет – Пловдив и Медицински  университет – Варна.

Сред изводите от проведената анкета в обхванатите от проекта специалности се открояват следните общи за всички специалности резултати:

§  студентите имат оптимистични очаквания за професионалната им реализация; искат да получат повече информация от университетите за възможностите за образователен обмен и за стажантските програми;

§  нивото на тяхната информираност относно въздействието на европейските регулации е в пряка зависимост от наличието на дисциплини, свързани с европейските политики, в програмата на съответната специалност;

§  средното участие на студенти от различните университети в образователен обмен по програма Еразъм+ е около 6%, което се оценява като ниско и следва да се проучат възможностите за засилване на интереса и на участието на студентите.

Дискусиите в рамките на конференцията откроиха както сходствата, така и различията пред професионалната реализация в отделните професионални направления, независимо от общата регулаторна рамка на ниво на ЕС. Тези различия са най-значими за регулираните професии и представляват препятствие пред свободното предоставяне на услуги в рамките на съюза, а изводите от направените анализи показват, че подходът към преодоляването им следва да отчете спецификите на съответната професия, необходимостта от придобиване на специфични знания за практикуването ѝ в различните държави, както и различията в националните нормативни рамки, регулиращи съответния икономически сектор в отделните държави-членки на ЕС.

доц. д-р арх. Милена Ташева

гл. ас. д-р арх. Венета Златинова