Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Новини /

Съобщение за провеждане на избор за ръководител на катедра "Обществени науки"

22.06.2020

Съобщение
на изборната комисия за провеждане на избор за ръководител на катедра „Обществени науки“.

На заседание, проведено на 09.03.2020 г., катедра „Обществени науки“ откри процедура по избор на ръководител на катедрата. Беше избрана комисия в следния състав:

Предстедател:
гл. ас. д-р Симеон Кюркчиев

Членове: 
гл. ас. д-р Илия Тодоров
гл. ас. д-р Стоян Шаламанов

На заседание на изборната комисия, проведено на 09.03.2020 г. и 18.06.2020 г., в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и Правилника за управление на УАСГ, бяха приети следните условия за провеждане на избора:


1. До края на работния ден (17.00 часа) на 26.06.2020 г. кандидатите за ръководител на катедрата трябва да представят в канцеларията на катедра „Обществени науки“ - кабинет 1045 (корпус Б) следните документи в запечатан плик:

• Изборна платформа
• Творческа автобиография
• Декларация за съгласие изборната платформа и творческата автобиография да се обявят публично.

Документите се завеждат в канцеларията на катедра „Обществени науки“.

2. Изборните платформи и автобиографиите на кандидатите се обявяват на таблото на катедра „Обществени науки“ и по възможност на сайта на УАСГ най-късно на 28.06.2020 г.

3. Дата на провеждане на избора – 03.07.2020 г., 15.00 часа, кабинет 1045 (корпус Б).

 

 

                                                                                                                                 Изборна комисия:


                                                                                                                                 гл. ас. Илия Тодоров
                                                                                                                                 гл. ас. Симеон Кюркчиев
18.06.2020 г.                                                                                                            гл. ас. Стоян Шаламанов