Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Рисуване и моделиране / Новини /

Избор за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране"

09.06.2020, М.Златанов

СЪОБЩЕНИЕ
на комисията по провеждане на избор за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране" към Архитектурния факултет на УАСГ 

 Във връзка с измененията и допълненията на ЗВО на РБ от 25. 02. 2020 г., извънредното положение и предприетите противоепидемични мерки от страна на УАСГ, както и във връзка с Правилник за управление на УАСГ – на заседание на катедрения съвет на катедра „Рисуване и моделиране“, проведено на 04. 06. 2020 г., се откри нова процедура по провеждане на избор за ръководител на катедрата с мандат 2020 – 2024 г. На своето заседание катедреният съвет определи комисия по провеждането на процедурата в състав:
1. председател – гл. ас. д-р Митко Златанов
2. член – гл. ас. д-р Йордан Леков
3. член – ас. д-р Илко Николчев
На своето първо заседание от 08.06.2020 г. изборната комисия прие условия и правила за провеждането на процедурата въз основа на конкурс в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Правилника за управление на УАСГ и обявява следните решения и указания:
1. В срок от 10.00 до 12:00 ч. на 16. 06. 2020 г., кандидатите за ръководител на катедрата да представят в канцеларията на катедрата - кабинет 1103, корпус А на УАСГ, запечатан плик с кандидатурите си. Документите се завеждат от секретаря на катедрата. Пликът да съдържа изискуемите документи на хартиен носител (в два подписани екземпляра) и на електронен носител (флаш памет), сканирани във формат .pdf. При прилагане на флаш памет, същата ще бъде върната след приключване на изборната процедура.
Изискуемите документи са: изборна платформа; професионална автобиография; декларация за (не)свързаност с органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската армия - по приложен образец, съгласно решение на Общото събрание на УАСГ. 
2. Кандидатурите да бъдат обявени публично на сайта на УАСГ и на информационното табло в канцеларията на катедрата в срок до 17. 06. 2020 г.
3. Изборът за ръководната длъжност да се проведе на 24. 06. 2020 г. от 12. 30 ч. в зала 1106, корпус А на УАСГ
Подробна информация за условията по провеждането на процедурата е поставена на информационното табло в канцеларията на катедрата (Съобщение №1, Протокол №1 и Приложението към него).
гр. София, 09. 06. 2020 г. 
Изборна комисия: 
гл. ас. д-р Митко Златанов – председател………..…………………………........
гл. ас. д-р Йордан Леков..........................................................................
ас. д-р Илко Николчев .............................................................................Източник: Катедра "Рисуване и моделиране"