Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Покана за публична защита на дисертационния труд на инж. Илиян Стайков

06.12.2021, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Уважаеми, колеги !

На 17.12.2021 г. от 14:00 часа онлайн, чрез платформата Microsoft Teams ще се проведе публичната защита на дисертационния труд на докторанта инж. Илиян Стайков на тема „Изследване на методите за оразмеряване на асфалтобетонови пътни настилки“ за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия.

 

Линк за събитието в Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1cmjPqHZ3i8U_Ykb7tSZslJ8eKIdi4msClhxPcDMSOA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc106805-b448-447b-ab41-fa02a5474c9d&tenantId=10b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"