Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Новини /

Покана за защита на дисертационен труд на инж. Димитър Станиславов Доспевски

14.06.2022

 На 11.07.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Строителен факултет (з. 311) на УАСГ ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на инж. Димитър Станиславов Доспевски на тема "Изследване на влиянието на демографското развитие върху цените и наемите на недвижимите имоти и строителните цени в Германия" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност “Организация и управление на производството /строителство/”. 

Научен консултант: доц. д-р инж. Стефан Йотов

 Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"