Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на инж. Камелия Йорданова

15.09.2022

 Уважаеми колеги !
На 06.10.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Строителен факултет (зала 311) ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта инж. Камелия Йорданова на тема "Дълготрайност на супервисокоякостни бетони" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни материали, изделия технология на производството им".