Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на инж. Фани Маринова

14.12.2022

 Уважаеми колеги!
На 26 януари 2023 г., от 10.00 часа, в Заседателната зала на Строителен факултет на УАСГ (зала 311) ще се проведе публична защита на дисертационния труд на докторанта инж. Фани Маринова на тема “Модифицирани варови разтвори за консервация и реставрация на каменни зидарии от Римския период (І-V в)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни материали, изделия технология на производството им" към катедра “Строителни материали и изолации” в Строителен факултет на УАСГ.