Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" към катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

16.03.2023, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 90 от 11.11.2022 г.

Членовете на научното жури по обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 604/15.02.2022 г.

В приложените материали са представени рецензиите и становищата на научното жури за единствения кандидат в конкурса - гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов.Източник: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"